Hostel “Voronezh”
adr: Voronezh, Novikova 90
Tel: +7 (950) 766-93-36